Criteris d’edició

Presentació dels originals

 • Document de Word sense estils. No s’admeten en format PDF, ni mecanoscrit, ni manuscrit.
 • Lletra: Arial 12
 • Interlineat: 1,5 espais
 • Text justificat (alineat a dreta i esquerra)
 • Sense sagnar
 • Sense espai entre paràgrafs

Extensió màxima dels originals

 • Articles: Un màxim de 1.400 paraules (9.000 caràcters amb espais) + 1 fotografia o il·lustració sobre el tema tractat.
 • Ressenyes i cròniques: Un màxim de 400 paraules (2.300 caràcters amb espais) + 1 fotografia de la portada + dades del llibre ressenyat (autoria, títol, editorial, lloc i data d’edició i nombre de pàgines). S’hi inclouran comentaris sobre la qualitat lingüística de l’obra ressenyada.
 • Entrevistes: Un màxim de 1.900 paraules (11.000 caràcters amb espais) + 1 fotografia de l’entrevistat + 2 o 3 de complementàries.

Llengua Nacional es reserva el dret d’escurçar o bé de publicar en més d’un número els articles que excedeixin aquesta extensió, així com de desestimar els que no consideri de prou qualitat o no s’adiguin amb la línia editorial de la revista.

Un cop presentat un text, es considerarà definitiu, i no se n’admetran modificacions ni versions posteriors.

Llengua Nacional no publicarà material procedent d’altres mitjans escrits amb idèntic text ni amb el mateix títol, de la mateixa manera que no autoritza la publicació en altres mitjans dels textos que publica. Se’n poden citar fragments, sempre que se n’indiqui la procedència.

Fotografies en fitxer electrònic

 • Resolució de 300 ppp o una mida mínima d’1 Mb

Terminis de lliurament

 • Primer trimestre: 10 de gener
 • Segon trimestre: 10 d’abril
 • Tercer trimestre: 10 de juny
 • Quart trimestre:   20 de setembre

Els articles rebuts amb posterioritat a aquestes dates es reservaran per al trimestre següent.

En presentar articles, els autors accepten els criteris lingüístics de Llengua Nacional.

Tramesa dels originals

Totes les trameses de textos s’han de fer a l’adreça electrònica