Criteris d’edició

Presentació dels originals

  • Lletra Arial 12
  • Text justificat (alineat a dreta i esquerra)
  • Interlineat 1 sol espai
  • Sense sagnar
  • Sense doble espai després de punt i a part

Extensió màxima dels originals

  • Articles: Un màxim de 900 paraules + una fotografia o il·lustració
  • Ressenyes: Un màxim de 400 paraules + una fotografia o il·lustració

Fotografies en fitxer electrònic
Resolució de 300 ppp o una mida mínima d’1 Mb

Tramesa dels originals

Totes les trameses d’articles s’han de fer a l’adreça electrònica revista@llenguanacional.cat