La llengua de signes catalana (LSC), llengua pròpia

/
Josep Quer ICREA - Universitat Pompeu Fabra En aquests darrers…